Porady i konsultacje

Profesjonalna pomoc psychologiczna dla:
Porady i konsultacje psychologiczne
 • osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz zawodowych
 • osób w kryzysach
 • osób przeżywających problemy natury osobistej, emocjonalnej, zawodowej itp.
 • osób doświadczających przemocy w rodzinie (psychicznej, fizycznej, seksualnej) - pomoc psychologiczna dla osób dorosłych i dla dziecka, które było świadkiem i/lub ofiarą przemocy
 • osób przeżywających trudności w relacjach z innymi ludźmi (w relacjach partnerskich, małżeńskich, rodzinnych, w relacjach z dziećmi itp.)
 • ofiar przestępstw
 • osób molestowanych seksualnie w dzieciństwie, ofiar gwałtu i innych form przemocy seksualnej
 • osób przewlekle chorych i członków ich rodzin
 • osób z diagnozą choroby terminalnej (np. choroba nowotworowa, AIDS, stwardnienie rozsiane itp.) i członków ich rodzin
 • osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 • dla członków rodzin osób, które popełniły lub mogły popełnić samobójstwo
 • osób w żałobie, po stracie kogoś bliskiego
 • osób przeżywających utratę dziecka (np. w wyniku poronienia, aborcji, śmierci, choroby terminalnej, wyjazdu dziecka poza granice kraju, pozbawienia praw rodzicielskich itp.)
 • osób uzależnionych i współuzależnionych (od alkoholu, papierosów, narkotyków, leków, pracy, seksu, zakupów, Internetu, itp.)
 • dorosłych dzieci alkoholików (DDA)
 • osób z zaburzeniami odżywiania
 • dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce
 • dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi itp.
Profesjonalne porady psychologiczne w sytuacji przeżywania:
 • traumatycznego (trudnego) zdarzenia w życiu
 • obniżonego nastroju
 • niskiego poczucia własnej wartości
 • depresji
 • natrętnych myśli
 • stresu i nieumiejętności radzenia sobie z nim
 • trudności i kryzysów emocjonalnych
 • poczucia osamotnienia
 • braku motywacji do działania
 • poczucia utraty sensu życia
 • niskiej samooceny
 • utraty kogoś bliskiego (śmierć bliskiej osoby, rozstanie)
 • straty i żałoby
 • wypalenia zawodowego
 • problemów w kontaktach społecznych (z rodzicami, rówieśnikami, w związkach małżeńskich, partnerskich itp.)
 • stresu pourazowego (PTSD)
 • lęków, fobii, koszmarów sennych
 • nieśmiałości
 • trudności z myśleniem, skupieniem uwagi i podejmowaniem decyzji
 • pesymizmu
 • niezdolności do wyrażania myśli i emocji
 • zmiany apetytu, szybkiej utrata masy ciała lub przybierania na wadze
 • zaburzeń snu
 • poczucia winy
 • poczucia stałego zmęczenia
 • poczucia ciągłego wstydu, bezradności, zakłopotania
 • myśli samobójczych
 • zdrady
 • rozwodu, separacji
 • trudności wychowawczych
 • nagłej zmiany życiowej
 • innych trudności i problemów natury psychicznej, emocjonalnej i społecznej
Diagnostyka psychologiczna w zakresie:
 • diagnozy osobowości
 • diagnozy intelektu, procesów poznawczych
 • diagnozy kompetencji społecznych
 • diagnozy potrzeb
 • diagnozy klinicznej itp.
 • wydawania opinii, zaświadczeń psychologicznych
Treningi umiejętności interpersonalnych:
 • trening asertywności
 • trening komunikacji interpersonalnej
 • trening twórczości (techniki twórczego rozwiązywania problemów)
 • budowanie pewności siebie
 • radzenie sobie ze złością
 • trening umiejętności radzenia sobie ze stresem
Doradztwo zawodowe dla osób, które:
 • zastanawiają się nad zmianą pracy lub dotychczasowej ścieżki kariery
 • chcą po przerwie wrócić do pracy
 • utraciły pracę
 • od dłuższego czasu są w trakcie poszukiwania pracy
 • chcą upewnić się czy obecne wybory związane z rozwojem zawodowym są zgodne z ich predyspozycjami
 • chcą poznać swoje predyspozycje zawodowe, dowiedzieć się, jakie są ich mocne strony i jak je wykorzystać na rynku pracy
 • chcą efektywnie zarządzać swoją karierą zawodową,
 • chcą poprawić swoje relacje z przełożonym/współpracownikami,
 • zastanawiają się nad podjęciem decyzji zmiany pracy lub zmiany stanowiska pracy,
 • chcą wzmocnić swoje poczucie pewności w trakcie rozmów kwalifikacyjnych
 • zastanawiają się jak odpowiadać na trudne pytania zadawane w trakcie rozmów kwalifikacyjnych: czy mogę odmówić odpowiedzi? Jak się zachować? Co powiedzieć? (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (możliwość odbycia symulacji rozmowy), a także do kolejnych etapów rekrutacji (testy, trudne pytania itp.))
 • chcą profesjonalnej pomocy w opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i List motywacyjny)
A także pomoc dla:
 • uczniów szkół średnich w wyborze kierunku studiów, rodzaju dalszej edukacji,
 • studentów w wyborze kierunku kształcenia, rodzaju pracy zawodowej itp.
 • osób dorosłych, będących przed podjęciem trudnej decyzji.
Pracownia Psychologiczna Marty Kundery

Pracownia Psychologiczna Marty Kundery

mgr Marta Kundera
ul. Winnicka 24 lok. 1
25-335 Kielce
e-mail:marta.kundera@gmail.com
Kontakt telefoniczny:

tel. 606 140 651